Aktuálně z DSS

Výskyt onemocnění COVID-19

S účinností od dnešního dne, tj. 28. 7. 2020, se zavádí preventivní karanténa pro klienty a pracovníky domku C v ulici Klášterní 843 a domku D v ulici Švermova 844 ve Slatiňanech. Důvodem tohoto mimořádného opatření je výskyt onemocnění covid-19 u jedné pracovnice těchto domácností.


Dne 2. 7. 2020 se ruší mimořádné opatření č.j.: MZDR 13742/2020-3/MIN/KAN ze dne 19. 5. 2020. Nyní je tedy možné přijímat nové uživatele a uživatele do odlehčovacích služeb bez negativního výsledku na koronavir SARS-CoV-2. Toto platí i pro uživatele, kteří pobývali v domácí péči. Nadále platí nutnost vyplňování čestného prohlášení a měření teploty.

"Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění" je ke stažení zde:  Čestné prohlášení


Otevření odlehčovací služby

 S účinností od 1. 6. 2020 DSS Slatiňany obnovuje poskytování odlehčovací služby pro klienty do věku 50 let.

Klienta (-ku) lze do této služby přijmout jen s podmínkou, že podstoupí vyšetření na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (ne starším než 48 hod.), viz mimořádné opatření MZ ČR ze dne 19. 5. 2020.


Opatření ředitele DSS Slatiňany pro návštěvy u klientů v DSS Slatiňany ode dne 25. 5. 2020
Tento pokyn vychází z Přílohy č. 4 usnesení vlády ze dne 18. 5. 2020 č. 555 (mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví) a z Doporučeného postupu č. 10/2020 vypracovaného Odborem sociálních služeb a sociální práce MPSV účinného od 25. 5. 2020
Návštěvy rodinných příslušníků, opatrovníků, dobrovolníků a dalších osob
1. Příchozí návštěvy se seznámí s Pravidly pro návštěvy v DSS Slatiňany účinnými od 25. 5. 2020 a potvrdí je svým podpisem v Dotazníku a čestném prohlášení o bezinfekčnosti.
2. Jakýkoli kontakt mezi uživatelem pobytového zařízení a další osobou (návštěvou) musí probíhat co možná nejbezpečnějším způsobem, tak aby nedocházelo k dalšímu případnému šíření onemocnění COVID-19.
3. Koordinace návštěv musí být organizována tak, aby nedocházelo k velké koncentraci cizích osob.
4. V částech budovy nebo pokojích, které jsou v karanténě (suspektní klienti, klienti s potvrzenou nákazou) nejsou návštěvy možné (výjimkou jsou osoby v terminálním stádiu).
5. Návštěvy musí mít roušku a při vstupu do budovy a odchodu z budovy si vydezinfikují ruce.
6. Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě dospělé osoby na jednoho uživatele ve stejném čase. Výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod.
7. Každá navštěvující osoba je vždy před vstupem do zařízení dotazována na symptomy koronavirové nákazy vyplněním Dotazníku a čestného prohlášení o bezinfekčnosti. Bez vyplněného výše uvedeného dokumentu nebude návštěva vpuštěna do zařízení. Pokud budou součástí i nezletilé osoby nebo osoby, které nejsou svéprávné nebo jsou omezené na svéprávnosti, vyplní dotazník za tyto osoby jejich právní zástupce nebo opatrovník.
8. Navštěvující osobě bude při vstupu do zařízení změřena pracovníkem DSS Slatiňany tělesná teplota, kterou tento pracovník zapíše do Dotazníku a čestného prohlášení o bezinfekčnosti a tento zápis potvrdí svým podpisem. Pokud má navštěvující osoba teplotu 37,0 °C nebo vyšší, nebo má jakýkoliv jiný pozitivní příznak nemoci, je návštěva klienta DSS Slatiňany zakázána. V takovémto případě ji pracovník DSS Slatiňany neumožní.
9. Omezení návštěv se i nadále nevztahuje na osoby v terminálním stádiu.
10. Pokud je to možné, klient používá roušku.
11. Pokud je to možné, měly by návštěvy probíhat ve venkovních prostorách zařízení (zahrada, pergola, zahradní altán apod.) nebo v jednolůžkových pokojích.
12. V případě návštěvy klienta na dvoulůžkovém pokoji, musí s návštěvou souhlasit spolubydlící klient a na tuto dobu opustit pokoj.
13. V průběhu návštěvy je nutné dodržovat odstup min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků, resp. návštěvy. Kontakt mezi uživatelem a návštěvou na kratší vzdálenost je možný jen v odůvodněných případech a doporučuje se po co nejkratší dobu.
14. Po každé návštěvě musí být pracovníky provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce prostředkem s virucidním účinkem.
15. Po každé návštěvě (případně i v jejím průběhu) zajistí pracovník DSS Slatiňany větrání dané místnosti či pokoje.

Ve Slatiňanech dne 20. 5. 2020

Miroslav Kubín
ředitel


„Tablet od srdce“

Společnost Philip Morris ČR a.s. ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a Nadací Charty 77 spustila, za přispění dalších partnerů (Mall.cz, Vodafone a deník BLESK), unikátní projekt „Tablet od srdce“. Díky němu jsme získali dva tablety pro audiovizuální komunikaci klientů se svými rodinami, opatrovníky. Videohovory probíhají přes aplikaci WhatsApp na telefonních číslech: 775 889 094 nebo 775 889 067.

Pro bližší informace se obraťte na sociální oddělení Mgr. Lucii Kovaříkovou, tel.: 736 752 177


Na základě příznivého vývoje epidemiologické situace v naší zemi navrhlo MPSV na zasedání vlády ČR dne 7. 5. 2020 upravený Plán rozvolňování opatření přijatých v souvislosti s řešením pandemie v oblasti sociálních služeb. Zde uvádíme změny týkající se našeho zařízení:

Pondělí 11. 5. 2020

  • Možnost vycházet mimo areál pro klienty v pobytových službách péče kromě cílové skupiny senioři, pokud to vyžaduje individualizovaná potřeba klienta za podmínek dodržování všech preventivních opatření.

Pondělí 25. 5. 2020

  • Otevření denního stacionáře (DS) pro osoby se zdravotním postižením mladší 50 let a za podmínek dodržování všech preventivních opatření.
  • Otevření centra denních aktivit (CDA) pro osoby se zdravotním postižením mladší 50 let a za podmínek dodržování všech preventivních opatření.
  • Možnost návštěv u klientů pobytových sociálních služeb péče za podmínek dodržování všech preventivních opatření.

Pondělí 8. 6. 2020

  • Znovuobnovení poskytování sociálních služeb na základě individuálního plánování a smluv o poskytování sociálních služeb.
  • Otevření odlehčovací služby (OS) v omezeném režimu za podmínek dodržování všech preventivních opatření.

Pondělí 22. 6. 2020

  • Otevření denního stacionáře a centra denních aktivit (CDA) pro všechny cílové skupiny, tj. i pro klienty nad 50 let.

U všech výše jmenovaných opatření nadále platí, že klienti a zaměstnanci budou používat náležitou ochranu nosu a úst (rouška), bude dostupná plně virucidní dezinfekce k použití ve všech zařízeních sociálních služeb.

Navrhovaný plán bude průběžně aktualizován a pozměňován dle vývoje epidemiologické situace v ČR.


Domov sociálních služeb Slatiňany velice děkuje všem anonymním dárcům, kteří nám nezištně poskytli zejména textilní roušky, obličejové štíty a další dary.

S hlubokým obdivem a úctou k Vám všem

Miroslav Kubín

    ředitel

 

Nový sazebník úhrad 2020

Dnem 1.1.2020 platí nové sazebníky úhrad za služby DSS Slatiňany v jednotlivých službách.

Seznámit se s nimi můžete na těchto webových stránkách po rozkliknutí odkazu na vrchní liště "Pro zájemce o služby" a dále "Sazebník úhrad".

Zájmové a kulturní akce na srpen 2020

3. 8.    Výlet do Chrudimi s návštěvou cukrárny

Ved. akce – Kysilková L., odj. 12.30 hod., VLHOR 3+2

12. 8.  Výlet do ZOO Bítovany

Ved. akce – Netušilová M., odj. 10.30 hod., PIS 4+2

15. 8.   Výlet do Chrudimi

Ved. akce – Wiechecová J., odj. 8.30 hod., DA 2+2

24. 8.  Návštěva Mini ZOO v Bítovanech

Ved. akce – Blehová D., odj. 13.00 hod., PIS 4+2

27. 8.   Grilování s oslavou narozenin na Vlčí hoře

Ved. akce – Bízová J., zač. 14.00 hod., VLHOR 8+3

31. 8. – 4. 9.   Ozdravný pobyt v Rychnově

Ved. akce – Jedličková I., odj. 9.00 hod., BYL 6+2