Informace pro oznamovatele možného protiprávního jednání podle zákona č. 171/2023 Sb.

Prohlášení o implementaci Směrnice EU o whistleblowingu.

   1. V souladu se Směrnicí EU č. 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17. 12. 2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavádí organizace Domov sociálních služeb Slatiňany (dále jen DSS), jako povinný subjekt, následující způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.
   2. DSS Slatiňany jako povinný subjekt má zpracovanou vnitřní směrnici pro tuto problematiku, která je uložena u ředitele organizace. Směrnice zavádí vnitřní oznamovací systém jako souhrn postupů při přijímání oznámení, jejich evidenci a zpracování, ochraně totožnosti oznamovatele a ochraně informací uvedených v oznámení.
    • Každá osoba-oznamovatel, který se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností (Směrnice EU) dozví o porušování práv Unie, může podat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít: buď
    1. organizaci, a to následující cestou:
     • písemně elektronicky na e-mailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
     • v listinné podobě na adresu: Domov sociálních služeb Slatiňany, Klášterní 795, 53821 Slatiňany s označením na obálce „Whistleblowing – neotvírat, pouze do rukou příslušné osoby“ nebo případně vhozením obálky do schránky s označením „WHISTLEBLOWING“ umístěné v prostorách sídla DSS Slatiňany, v 1. nadzemním podlaží (vedle vchodu do šaten k bazénu), na adrese Klášterní 795, Slatiňany,
     • ústně/osobně v budově sídla DSS, na adrese Klášterní 795, Slatiňany, v místnosti č. 140 (příslušná osoba) eventuálně v kanceláři č. 119 (zástupce příslušné osoby) u příslušné osoby. O podaném oznámení bude sepsán písemný záznam, případně bude se souhlasem oznamovatele pořízen zvukový záznam,
     • telefonicky na číslo 702 274 120
     • a přes níže uvedený Formulář.
    2. ministerstvu spravedlnosti.
   3. Oznamovatel bude poučen o právech a povinnostech, které pro něj vyplývají ze zákona, o poučení bude vyhotoven záznam. Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. Pokud oznamovatel podá vědomě nepravdivé oznámení, dopustí se přestupku, za který lze uložit pokutu do 50 000 Kč.
   4. O ústním oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo záznam, pokud s tím oznamovatel souhlasí.
   5. S podanými oznámeními se může seznamovat pouze dále uvedená příslušná osoba, která nesmí poskytnout informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení. Příslušná osoba posoudí důvodnost podaného oznámení a vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení podle § 12 odst. 2 a o výsledcích posouzení důvodnosti oznámení podle § 12 odst. 3 a o přijetí vhodných opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu v návaznosti na podané oznámení.
   6. Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a všech okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci. Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba řediteli DSS Slatiňany navrhne opatření k nápravě protiprávního stavu. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.
   7. DSS Slatiňany vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro organizaci nevykonávají práci, nebo jinou obdobnou činnost podle uvedeného zákona.
   8. Totožnost oznamovatele je chráněným údajem, příslušná osoba je vázána mlčenlivostí. Oznamovateli podle zákona č. 171/2023 Sb., náleží ochrana před odvetnými opatřeními. Ministerstvo spravedlnosti na svých internetových stránkách uvede informace, jak může oznamovatel postupovat v případě odvetných opatření.
   9. Pro oznámení lze využít formulář, nebo způsob oznámení lze dohodnout s příslušnou osobou.

Určení příslušné osoby podle § 10 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, o právech a povinnostech, které pro ni vyplývají z tohoto zákona.

Ředitel DSS Slatiňany jako povinného subjektu ve smyslu uvedeného zákona o ochraně oznamovatelů určuje jako příslušnou osobu: paní Mgr. Martinu Kopeckou a zástupce příslušné osoby: paní Mgr. Alžbětu Michkovou. A potvrzuje, že na základě zkontrolovaných nezbytných údajů jde o osobu splňující podmínky pro výkon této činnosti – bezúhonnost, zletilost, plná svéprávnost.

Informace pro oznamovatele možného protiprávního jednání podle zákona č. 171/2023 Sb.

Formulář pro oznamování protiprávního jednání

Kontaktovat nás můžete také prostřednictvým kontaktního formuláře.