Zveřejnění informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Zveřejnění informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Název a adresa povinného subjektu
Domov sociálních služeb Slatiňany, Klášterní 795, 538 21 Slatiňany

Důvod a způsob založení povinného subjektu
Domov sociálních služeb Slatiňany byl zřízen Pardubickým krajem na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní účel organizace
Domov sociálních služeb Slatiňany je poskytovatelem sociálních služeb dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Organizační struktura
Organizační struktura je popsána na Poskytované služby.

Kontaktní údaje
Kontaktní údaje jsou uvedeny na Kontakty.
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů na Podatelna.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Příspěvková organizace Domov sociálních služeb Slatiňany má ze zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti.

Podání žádosti o informaci
Žádost o poskytnutí informace DSS Slatiňany přijímá v písemné formě způsobem uvedeným na Podatelna.

Posouzení žádosti
Pokud brání nedostatek údajů o žadateli vyřízení žádosti o informaci, žadatel bude vyzván do 7 dnů od podání žádosti k doplnění žádosti. Nebude-li této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení vyhověno, bude žádost odložena. V případě, že bude žádost nesrozumitelná, nebude zřejmé, jaká informace je požadována, nebo žádost bude formulována příliš obecně, bude žadatel vyzván do 7 dnů od podání žádosti k upřesnění žádosti. Nebude-li žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy upřesněna, bude rozhodnuto o odmítnutí žádosti. V případě, že se požadovaná informace nevztahuje k působnosti příspěvkové organizace DSS Slatiňany, bude žádost odložena a tato skutečnost žadateli sdělena do 7 dnů ode dne doručení žádosti.

Omezení práva na informace
Právo na informace je omezeno v případech uvedených v §§ 7 – 11 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací
Pokud DSS Slatiňany bude za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně tuto skutečnost žadateli spolu s výší úhrady oznámí před poskytnutím požadované informace. Poskytnutí informace je v tomto případě podmíněno zaplacením požadované úhrady. Úkon / Kč Jednostranný černobílý výtisk nebo kopie formát A 4 1,50 Kč Oboustranný černobílý výtisk nebo kopie formát A 4 3,00 Kč Jednostranný černobílý výtisk nebo kopie formát A 3 2,00 Kč Oboustranný černobílý výtisk nebo kopie formát A 3 3,50 Kč K ceně se připočítávají případné náklady na poštovní služby či technický nosič. Hodinová sazba na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací činí 300 Kč.

Lhůta pro poskytnutí informace
Základní lhůta pro poskytnutí informace je 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. Tuto lhůtu je možné prodloužit nejvýše o 10 dnů, pokud nastanou následující závažné důvody - vyhledávání a sběr požadovaných informací v archivu, vyhledávání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti, konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti. O prodloužení lhůty i o důvodech prodloužení lhůty bude žadatel informován před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Odvolání, stížnost
Pokud žádosti nebude vyhověno, vydá organizace rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, které organizace do 15 dnů ode dne doručení odvolání spolu se spisovým materiálem předloží svému zřizovateli. Zřizovatel rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání.

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž DSS Slatiňany zejména jedná a rozhoduje
Právní předpisy, zejména: Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, Vyhl. č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a další právní předpisy volně dostupné ve sbírce zákonů. Zřizovací listina DSS Slatiňany – dostupná na obchodním rejstříku.

Výroční zpráva za předcházející kalendářní rok o činnosti DSS Slatiňany v oblasti poskytování informací je volně přístupná na Dokumenty.

Výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Nebyly poskytnuty.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7, o svobodném přístupu k informacím
Nebylo vydáno.

Elektronická adresa podatelny
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.